Informacje o wydziale

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)

Tryb nauczania: stacjonarny


Asystent osoby niepełnosprawnej to młody zawód w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Historia jego powstania sięga roku 2001, gdy rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej został wpisany do systemu kształcenia. W poprzednim okresie nie wymagano formalnego wykształcenia od osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Powołanie tego zawodu stało się zwrotem w polityce społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych. Działania w zakresie usług socjalnych realizowane są w dużej mierze przez organizacje z sektora pozarządowego, które są ważnym partnerem w działalności zawodowej asystenta. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • współtworzyć programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozować warunki życia i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych i komunikacyjnych;
 • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych;
 • planować, kontrolować i oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • włączać osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Asystent osoby niepełnosprawnejma możliwość podjęcia pracy w:
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • domach pomocy społecznej;
 • oddziałach szpitalnych;
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • ośrodkach adaptacyjnych;
 • instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym;
 • oraz innych placówkach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i niektórych jednostkach o profilu dydaktycznym.
Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.
Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, na co dzień pracujący z osobami niepełnosprawnymi. Nauka zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, który odbywa się w szkole, gdyż szkoła posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego.