Informacje o naborze

Sekretariat szkoły przyjmuje kandydatów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1430.

 

Wymagane dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub odpis notarialny,
  • wypełniony wniosek o przyjęcie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu, (do pobrania poniżej)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (kandydaci otrzymają w sekretariacie skierowanie na badania po złożeniu dokumentów),
  • 3 zdjęcia formatu 37x52 (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz skrótem wydziału)

 

Dodatkowe dokumenty:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 stycznia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawy z dnia 9 czerwca 2011. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podania o przyjęcie na pierwszy rok nauki w naszej szkole przyjmujemy do końca sierpnia 2018r.
Wniosek o przyjęcie do CKZiU w Zabrzu Pobierz plik