Plan nauczania

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin
w semestrze
Liczba godzin w cyklu nauczania
I II
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy przedsiębiorczości* 2   32
Łączna liczba godzin: 2 0 32
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 BHP, organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 1 1 32
2 Język obcy zawodowy   2 32
3 Język migowy 2   32
4 Patologia z zarysem klinicznym chorób 1 1 32
5 Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia 1 1 32
6 Opieka i pielęgnacja człowieka 2 3 80
7 Organizacja wsparcia osoby nepełnosprawnej 1 2 48
Łączna liczba godzin: 8 10 288
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Umiejętności opiekuńcze 5 5 160
2 Terapia zajęciowa i aktywizacja 4 4 128
Łączna liczba godzin: 9 9 288
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: 25 25 576

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu