Informacje o wydziale

Okres nauczania: 2 lata (4 semestry)

Tryb nauczania: stacjonarny


Zawód przyszłości

Terapeuci zajęciowi to grupa wśród zawodów medycznych coraz częściej poszukiwana na rynku pracy w kraju i za granicą. Terapia zajęciowa zmierza w kierunku pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, zaniedbanych) oraz poprawy jakości ich funkcjonowania. Dla terapii zajęciowej otwiera się nowe pole działania z uwagi na coraz większe niedostosowanie się osób do szybko zmieniających się warunków społeczno – środowiskowych. Z drugiej strony obserwujemy zjawisko „starzenia się społeczeństw”. W województwie Śląskim 20% populacji to osoby po 60 roku życia. Szczególnie dla tej grupy społecznej tworzone są nowe instytucje i organizowane różnego rodzaju działania wspierające ich aktywność poprzez terapię zajęciową.

Kim jest terapeuta zajęciowy?

Terapeuta zajęciowy proponuje osobom lub grupie osób celowe zajęcia mające dla nich wartość i znaczenie. Jego rolą jest wspieranie podopiecznych podczas zajęć, które poprawiają dobrostan osoby pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym. Przyszły terapeuta zajęciowy powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić słuchać i rozumieć potrzeby drugiej osoby, być kreatywnym i posiadać umiejętności twórcze, potrafić organizować pracę i współpracować z ludźmi.

Przygotowanie do zawodu

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu terapii zajęciowej. Będzie potrafił dobrać i stosować różnorodne metody i techniki pracy, m.in. z zakresu arteterapii i innych rodzajów ekspresji twórczej, ergoterapii, treningów funkcjonalnych i umiejętności społecznych oraz organizacji czasu wolnego i rekreacji.
Nauka w szkole odbywa się poprzez wykłady, ćwiczenia, zajęcia w pracowni szkolnej oraz zajęcia praktyczne w wybranych placówkach szkolenia praktycznego. W ramach pracowni terapii zajęciowej uczeń zdobędzie umiejętności pracy m.in. w technikach malarskich, witrażu, filcowania, decoupagu, formowania masy papierowej, wyrobu biżuterii, tworzenia mozaiek z kafli ceramicznych, kompozycji florystycznych, tworzenia dekoracyjnych form przestrzennych. Część zajęć odbywa się w pracowni kulinarnej, gdzie uczeń kształtuje świadomość zdrowego stylu życia w oparciu o odpowiedni dobór produktów żywieniowych i przygotowanie pełnowartościowych zdrowotnych dań.

Propozycje dodatkowe

Poza zajęciami organizowane są warsztaty twórcze w szkole lub poza nią dla osób chętnych. Jest to możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych, które zwykle w formie indywidualnej są bardzo kosztowne. W zbliżającym się roku szkolnym przewidujemy cykl profesjonalnych warsztatów ceramicznych, zajęć z zastosowania biblioterapii w różnych dysfunkcjach oraz autorskie warsztaty pracy z mandalą jako techniki relaksacyjnej w wybranych zaburzeniach funkcjonowania.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych,
  uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
 
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Terapeuci zajęciowi mają możliwość podjęcia pracy w:
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • domach pomocy społecznej;
 • oddziałach psychiatrycznych, a także innych oddziałach szpitalnych;
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • świetlicach terapeutycznych;
 • oraz innych placówkach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i niektórych jednostkach o profilu dydaktycznym.
Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.
Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, gdyż są praktykami w dziedzinie terapii zajęciowej oraz naukach pokrewnych. Niektórzy z nich są egzaminatorami w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauka zakończona jest Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe, który odbywa się w szkole, gdyż szkoła posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego. Na uwagę zasługuje fakt najwyższej zdawalności egzaminu zawodowego w kraju.