Pracownie i placówki

Szkoła dysponuje świetnie wyposażonymi pracowniami, w których uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne. Pracownie wyposażone są w profesjonalne pomoce dydaktyczne, materiały, narzędzia i urządzenia wykorzystywane podczas zajęć. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami pracując na wysokiej jakości materiałach, które zapewnia szkoła.
Pracownia terapii zajęciowej
Pracownia terapii zajęciowej to przedmiot prowadzony w czterech semestrach nauki. W jego skład wchodzi kilka działów tematycznych m.in. plastyka, haft i szycie maszynowe, introligatorstwo, wyroby w drewnie, metalu i skórze, rękodzieło, przygotowanie żywności, organizacja czasu wolnego.
Różnorodność tematyczna umożliwia poznanie wielu technik pracy z pacjentem, uwzględniając jego wiek, jednostkę chorobową czy stopień niepełnosprawności. Celem prowadzonych zajęć w pracowni jest rozwój twórczego myślenia, umiejętności manualnych oraz doboru odpowiednich technik i metod pracy w stosunku do konkretnego pacjenta.
Warsztaty terapii zajęciowej
Zajęcia odbywają się w:
 • WTZ Stowarzyszenia Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Zabrzu
 • WTZ „Caritas” W Zabrzu
 • WTZ W Ośrodku Dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Borowej Wsi (Mikołów)
Warsztaty terapii zajęciowej to placówka, której uczestnikami są osoby powyżej 16 roku życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do udziału w terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem działań jest dążenie do osiągnięcia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Podczas zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość poznania i kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych terapeuty zajęciowego. Poprzez udział w zajęciach terapeutycznych biorą udział w realizacji takich zadań jak:
 • ogólne usprawnianie osób niepełnosprawnych, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowania do życia w społeczeństwie, poprzez rozwijanie umiejętności komunikowania się, planowania, dokonywania wyborów oraz rozwój innych umiejętności potrzebnych w niezależnym życiu,
 • poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowań oraz psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • kształtowanie i rozwijanie podstawowych i specjalnych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.
Podczas praktyk uczniowie poznają strukturę i zasady funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Ponadto uczą się planować, organizować i realizować zajęcia terapeutyczne, w formie indywidualnej i grupowej, uwzględniając możliwości psychofizyczne podopiecznych. Zajęcia warsztatowe prowadzone są pracowniach terapeutycznych o różnych profilach:
• pracownia plastyczno – introligatorska
• pracownia obróbki szkła
• pracownia rękodzieła artystycznego
• pracownia metaloplastyki
• pracownia techniczna
• pracownia obróbki drewna
• pracownia gospodarstwa domowego
• pracownia florystyczna
• pracownia komputerowa
• pracownia muzyczno – teatralna
• pracownia zoologiczna
• pracownia krawiecko – hafciarska
• pracownia fotograficzno – reklamowa
• pracownia ogrodnicza
• pracownia ceramiczna
Pracownie prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów terapii zajęciowej, którzy mają pod swoją opieką pięcio lub sześcioosobową grupę osób niepełnosprawnych.  Podstawowymi rodzajami terapii zajęciowej stosowanymi w powyższych pracowniach jest: ergoterapia, arteterapia, terapia  funkcjonalna. Realizując założone cele terapeutyczne instruktorzy wykorzystują również cały wachlarz innych rodzajów terapii zajęciowej.
Uczniowie terapii zajęciowej mają możliwość poznania i opanowania wielu ciekawych technik, które stanowią uzupełnienie umiejętności zdobytych podczas zajęć w pracowni terapii zajęciowej  w szkole.
Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu
Placówka zapewnia dzieciom niepełnosprawnym jak najpełniejszy rozwój, możliwość uczenia się i wszechstronną rehabilitację. Zasadniczymi celami jej działalności są:
 • wszechstronnie stymulować rozwój uczniów,
 • przekazać uczniom wiadomości i umiejętności niezbędne w życiu codziennym, teraz i w przyszłości,
 • rozwijać ich indywidualne zdolności i zainteresowania,
 • wdrażać uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • uwrażliwiać na bezpieczeństwo i kształtować umiejętność unikania zagrożeń,
 • kształtować właściwy stosunek do świata zwierząt i roślin,
 • otaczać opieką wszystkich uczniów i wspomagać ich rodziców w działaniach wychowawczych i opiekuńczych.
Uczniowie podczas zajęć praktycznych poznają specyfikę pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi z różnymi jednostkami chorobowymi i stopniami niepełnosprawności. Mają możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów i specjalistów, korzystania z ich doświadczeń oraz prowadzenia własnych zajęć terapeutycznych pod ich pieczą. Poznają różnorodne metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także tworzą dokumentację terapeutyczną niezbędną w pracy terapeuty zajęciowego. Najczęściej proponowane metody są zajęcia: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gry i zabawy, zajęcia ruchowe, rekreacja. Prowadzone są ponadto następujące rodzaje terapii zajęciowej: terapia funkcjonalna, elementy psychoterapii i socjoterapii, kulturoterapia, teatroterapia, choreoterapia, dogoterapia, pejzażoterapia
Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Starych Tarnowicach
Jest to oddział, gdzie pacjenci mogą korzystać z terapii i rehabilitacji psychiatrycznej w trybie stacjonarnym. Głównym celem pracy z tymi osobami jest poprawa ich funkcjonowania i samopoczucia w trakcie choroby, a także edukacja i promocja zdrowia psychicznego. W trakcie trwania praktyk uczniowie mają możliwość poznania specyfiki pracy z pacjentami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne. W stacjonarnych jak i dziennych oddziałach psychiatrycznych proponuje się takie rodzaje terapii zajęciowej jak: arteterapia, ludoterapia, biblioterapia, trening poznawczy, relaksacja, muzykoterapia, zajęcia rekreacyjne, ruchowe. Zajęcia te mają na celu wspomaganie i uzupełnianie pracy psychologów.
Dom Pomocy Społecznej w Zabrzu
W domu pomocy społecznej podstawową formą aktywizacji mieszkańców jest terapia zajęciowa o wielokierunkowym działaniu. Terapia zajęciowa daje mieszkańcom możliwość czynnego uczestnictwa w takiej formie twórczości, jaka odpowiada ich uzdolnieniom i możliwościom. Terapia zajęciowa stosowana w domach pomocy społecznej ma na celu włączenie jak największej liczby mieszkańców w normalny nurt życia w domu i środowisku społecznym, przezwyciężenie nudy, a także usprawnianie psychiczne i fizyczne. W tych działaniach biorą też udział uczniowie wydziału, rozwijając tym samym swoje kompetencje zawodowe. Najczęściej stosowane przez nich zajęcia to: biblioterapia, elementy muzykoterapii, zajęcia plastyczne, manualne, kulinarne, gry i zabawy, spacery i wycieczki.