Plan nauczania

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 BHP, organizacja i działalność gosp. w ochronie zdrowia   1 2 2 80
2 Język obcy zawodowy     1 1 32
3 Język migowy       2 32
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 2       32
5 Podstawy psychologii z etyką zawodową 2       32
6 Anatomia, fizjologia 2 2     64
7 Anatomia i fizjologia narządu żucia 2       32
8 Patologia narządu żucia   3 3   96
9 Mikrobiologia 1       16
10 Wprowadzenie do stomatologii 5       80
11 Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej   4 5 3 192
12 Podstawy zdrowia publicznego z elementami edukacji zdrowotnej 4 1     80
13 Technologie informatyczne 2       32
Łączna liczba godzin: 20 11 11 8 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Propedeutyka stomatologii 5       80
2 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna   6 6 5 272
3 Zajęcia praktyczne   8 8 12 448
Łączna liczba godzin: 5 14 14 17 800
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: 25 25 25 25 1600