O programie

W dniu 23 listopada 2009 r. podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży.
W treści Porozumienia zapisano m.in.:
 • zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, w tym programu Szkoły dla Zdrowia Europy,
 • upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym,
 • prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie,
 • umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających ze współpracy międzynarodowej,
 • propagowanie podejmowanych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w mediach.
   
Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 r. Rozpoczął się od 3-letniego projektu pilotażowego (1992-1995), zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W Polsce projekt ten został sprawdzony w 14 wybranych szkołach zwanych szkołami projektowymi . Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ  została przyjęta i zaadaptowana do polskiego systemu edukacji. Projekt ten uruchomił oddolne działania szkół oraz zainicjował tworzenie sieci szkół promujących zdrowie w całym kraju. Aktualnie sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach. Obecnie w Polsce jest 2000 (dane z 13 województw, stan na grudzień 2013 r.) Szkół Promujących Zdrowie.
Program przez pierwsze 15 lat był rozwijany w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r. w wyniku porozumienia WHO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Od 1 stycznia 2008 r. ESSzPZ przekształciła się w Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie. Polska wraz z innymi 43 krajami jest członkiem tej sieci.
W Polsce ustalono kryteria przynależności do sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz zasady nadawania wojewódzkiego certyfikatu. Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, przedszkola, szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, bursy, domy wczasów dziecięcych. W 2008 r. ustanowiono Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Do końca 2012 roku certyfikat ten nadano 91 szkołom. Obecnie krajowy certyfikat jest przyznawany tylko szkołom, dla których opracowano standardy i narzędzia.
Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:
 1. Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz
  - skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
Ubiegły rok szkolny był dla naszej szkoły okresem przygotowawczym, w którym członkowie zespołu: mgr Iwona Maślerz, mgr Iwona Podraza, mgr Katarzyna Sonnenfeld, mgr Agnieszka Goldman, mgr Renata Meler uczestniczyli w kursach i szkoleniach.
Obecnie jesteśmy w okresie kandydackim, w którym to:
 1. Szkoła składa koordynatorowi wojewódzkiemu:
  - szkolny program promocji zdrowia,
  - roczny harmonogram (szczegółowy plan pracy),
  - pisemną deklarację o gotowości przystąpienia społeczności szkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, podpisaną przez: dyrektora szkoły, co najmniej 60% nauczycieli (w tym opiekuna samorządu uczniowskiego), co najmniej 2 przedstawicieli pracowników administracyjno – technicznych, przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
 2. Szkoła realizuje zatwierdzony szkolny program promocji zdrowia przez co najmniej jeden rok szkolny lub dwa kolejne semestry.
 3. Szkoła stale monitoruje samopoczucie przedstawicieli różnych grup społeczności szkolnej (badanie stopnia ich zadowolenia ze szkoły).
 4. Szkolny koordynator wraz ze szkolnym zespołem uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.