Plan nauczania

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV V
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 BHP, organizacja i działalność gosp. w ochronie zdrowia   1 2 2   80
2 Język obcy zawodowy       1 1 32
3 Język migowy         2 32
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia   2       32
5 Podstawy psychologii z etyką zawodową 2         32
6 Patologia   1 2     48
7 Anatomia z fizjologią 4 2       96
8 Ochrona radiologiczna 2         32
9 Fizyka i technika medyczna 2 2       64
10 Technologie informatyczne   1 1     32
11 Radioterapia     2 2   64
12 Radiodiagnostyka 2 1 1 2   96
13 Diagnostyka obrazowa 3 2       80
14 Diagnostyka elektromedyczna 2 2 1     80
Łączna liczba godzin: 17 14 9 7 3 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Anatomia radiologiczna 2 2       64
2 Diagnostyka medyczna i terapia 6 9 11 10 6 672
3 Zajęcia praktyczne     5 8 16 464
Łączna liczba godzin: 8 11 16 18 22 1200
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: 25 25 25 25 25 2000