Plan nauczania

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV V
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 BHP, organizacja i działalność gosp. w ochronie zdrowia     2 2 1 80
2 Język obcy zawodowy     1 1   32
3 Język migowy         2 32
4 Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia   2       32
5 Podstawy psychologii z etyką zawodową 2         32
6 Patologia 1 2       48
7 Anatomia z fizjologią 4 2       96
8 Ochrona radiologiczna 2         32
9 Fizyka i technika medyczna 2 2       64
10 Technologie informatyczne   2       32
11 Radioterapia     2 2   64
12 Radiodiagnostyka     2 2 2 96
13 Diagnostyka obrazowa 3 2       80
14 Diagnostyka elektromedyczna 3 2       80
Łączna liczba godzin: 17 14 7 7 5 800
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Anatomia radiologiczna 2 2       64
2 Diagnostyka medyczna i terapia 6 9 10 10 7 672
3 Zajęcia praktyczne     8 8 13 464
Łączna liczba godzin: 8 11 18 18 20 1200
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: 25 25 25 25 25 2000